กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัญจร)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม อาคารบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ภาพ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2566 11:25:07     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 25605.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
13 ธันวาคม 2565     |      205