เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2562 16:06:59     อ่าน : 397

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560

4.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc

4.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.pdf

5.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc

5.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.pdf

6.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc

6.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.pdf

7.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc

7.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.pdf