- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗
   
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖
-
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.pdf
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เริ่มพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.pdf
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.pdf
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐.pdf
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ตุุลาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  - สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  - สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
  - สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  - สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
   
 
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

 

สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

   
 
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
 
- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕

                                                                                                                                               

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

 

- สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


ปรับปรุงข้อมูล 25/4/2567 10:23:40
, จำนวนการเข้าดู 11274