ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561


ปรับปรุงข้อมูล 20/3/2566 14:44:40
, จำนวนการเข้าดู 0