1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง

4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560

5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc

5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ

6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc

6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ

7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc

7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม

8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc

8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ


ปรับปรุงข้อมูล 3/5/2566 9:12:29
, จำนวนการเข้าดู 0