1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง

4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560

5.ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562

6.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์.doc

6.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

7.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์.doc

7.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ

8.หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ.doc

8.หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ

9.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc

9.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ


ปรับปรุงข้อมูล 8/5/2566 11:03:02
, จำนวนการเข้าดู 0