ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561

1.แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ-(Words)

1.แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ-.pdf

2.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย-(Words)

2.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย-.pdf

3.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ-(Word)

3.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ-.pdf

4.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม-(Words)

4.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม-.pdf

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570

แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบ 100 ปี (พ.ศ. 2477 - 2577)

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ พ.ศ.2566-2570

นโยบายสภาฯ 9 ด้าน


ปรับปรุงข้อมูล 28/8/2566 8:42:48
, จำนวนการเข้าดู 0