ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
เมษายน 2564
16
13:30 - 15:30
การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
รายละเอียด :
เมษายน 2564
17
เมษายน 2564
18
เมษายน 2564
19
เมษายน 2564
20
เมษายน 2564
18