ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
7 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีครั้งที่ ๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของอธิการบดี การกำหนดการสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์ และการจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
7 มิถุนายน 2564
พิธี “รดน้ำดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธี “รดน้ำดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”เนื่องในโอกาสปีใหม่ (ประเพณีสงกรานต์) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
29 เมษายน 2564
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง จำนวน ๓ คนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง ๑) หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ๒) หน่วยเลือกตั้งอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร ๓) หน่วยเลือกตั้งอาคารนำชัย ทนุผล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ๔) หน่วยเลือกตั้งอาคาร ๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการเลือกตั้ง ดังนี้         ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ คน ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรียงตามลำดับตัวอักษร คือ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์  กาญจนประโชติ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ          ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ คน ผลการเลือกตั้ง คือ นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์         จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง รวมจำนวน ๙๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๔ ของจำนวนบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
9 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ แมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
1 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พศ ๒๕๖๔๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔๔. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ เรื่อง กำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน๕.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฯ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔New
10 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
5 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้มี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
5 มีนาคม 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
22 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสขึ้นต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสขึ้นต้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ สวัสดีปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มกราคม 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 มกราคม 2564
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย รองอธิการบดี รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ และนายอัศวเทพ คันชิง เป็นเลขานุการ
21 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านสวนสลิล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย ดร.วรพงศ์  นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ ดร.แววดาว  ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการส่งเสริมฯ ที่สนับสนุนสถานที่จัดการประชุมและอาหารเลี้ยงรับรองแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศการประชุมที่เป็นกันเอง ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็น 
7 ธันวาคม 2563
การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
                การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ธันวาคม 2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
          การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ธันวาคม 2563
การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง
การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง
30 พฤศจิกายน 2563
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เอกสารการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
12 พฤศจิกายน 2563
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวมเอกสารการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ
12 พฤศจิกายน 2563
ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
11 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
          การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ"
โครงการสัมมนา เรื่อง "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ" วันอังคารที่ ๓ - วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยภาคเหนือกำหนดการ
22 เมษายน 2559
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็น ทางการ โดยได้ร่วมกันระดมความเห็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงาม และโดดเด่น มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้เห็นควรให้มีการจัดทำร่างโครงการ และนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้         นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย คุณอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ รองประธานกรรมการส่งเสริมฯ และประธานคณะกรรมการจัดงานราตรีแม่โจ้  ครั้งที่ 4 ได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 4 และ ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน "มหกรรมมวยโลก สร้างชาติ ศึกปูนอินทรี สะท้านโลก"
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน มทบ.33 และผู้แทนศิษย์เก่า ว่าที่พันตรี ชาติศักดิ์ แท่งทอง และทีมงาน ร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมงาน "มหกรรมมวยโลก สร้างชาติ ศึกปูนอินทรี สะท้านโลก" ซึ่งจะจัดในปลายปีนี้ เตรียมตั้งคณะทำงาน และแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป
14 ตุลาคม 2558
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการตามครรลอง ได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม       โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร แก่ผู้เกษีณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 20 ท่าน แบ่งเป็น ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ท่าน ลูกจ้างประจำ 5 ท่าน และพนักงานราชการ 2 ท่าน
14 ตุลาคม 2558
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ ครั้งที่ 2"
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ ครั้งที่ 2” ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดย ชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าแม่โจ้ 
9 กันยายน 2558
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จัดงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี2558 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ นำขบวนนักกีฬาอาวุโส นักศึกษาใหม่ วิ่งจากจุดปล่อยตัวประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังที่ว่าการอำทรายสันทราย จ.เชียงใหม่ ระยะทางทั้งหมด 10.5 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้าน ในพื้นที่และศิษย์เก่านำผลไม้ อาหารและเครื่องดื่มมาบริการตลอดเส้นทาง
9 กันยายน 2558
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย"
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดให้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
26 สิงหาคม 2558
นายกสภามหาวิทยาลัยแม๋โจ้ ร่วมพิธีแห่บทบัญญัติแม่โจ้ วิถีแห่งไตรภาคี : ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสืบทอดความเป็นลูกแม่เดียว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีมอบและแห่บทบัญญัติแม่โจ้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ (แม่โจ้) ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งเป็น วิถีแห่งไตรภาคี : ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสืบทอดความเป็นลูกแม่เดียว เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำโดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ สระเกษตรสนาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กรกฎาคม 2558
ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พศ ๒๕๖๔๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔๔. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ เรื่อง กำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน๕.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฯ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔New
10 มีนาคม 2564
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เอกสารการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
12 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกอบ : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารประกอบ : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหมคลิกอ่านเอกสารประกอบการบรรยาย และการเสวนา :
27 เมษายน 2563
ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)
ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) NEWS
18 ธันวาคม 2561
การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 "เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณุวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมกรรมการสภาฯ เข้าชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะ"
9 สิงหาคม 2560
การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 "เมื่อวันที่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณุวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมกรรมการสภาฯ เข้าชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะ"
8 สิงหาคม 2560
การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 "เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณุวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมกรรมการสภาฯ เข้าชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะ"
8 สิงหาคม 2560
การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
          "เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณุวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมกรรมการสภาฯ เข้าชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะ"
8 สิงหาคม 2560
ดูทั้งหมด
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12/11/2563 13:41:31
การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12/11/2563 13:32:16
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
23/7/2563 8:49:48
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
23/7/2563 8:48:44
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
23/7/2563 8:46:49
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เรื่อง เลื่อนวันในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ
23/7/2563 8:46:31
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
23/7/2563 8:39:06
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี
23/7/2563 8:38:08
 ดูทั้งหมด

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@mju.ac.th หรือ councilmju@hotmail.com