ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
มีนาคม 2564
31
9:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
รายละเอียด : จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
เมษายน 2564
01
เมษายน 2564
02
13:30 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
เมษายน 2564
03
เมษายน 2564
04
10:00 - 14:00
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
เมษายน 2564
02
13:30 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :