ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
มีนาคม 2564
26
มีนาคม 2564
27
มีนาคม 2564
28
มีนาคม 2564
29
มีนาคม 2564
30
8:30 - 15:00
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และหน่วยเลือกตั้ง จ. แพร่ จ.ชุมพร และกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : *** นับคะแนนพร้อมกันทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มีนาคม 2564
28