ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
มีนาคม 2564
29
มีนาคม 2564
30
8:30 - 15:00
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และหน่วยเลือกตั้ง จ. แพร่ จ.ชุมพร และกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : *** นับคะแนนพร้อมกันทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มีนาคม 2564
31
9:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
รายละเอียด : จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
เมษายน 2564
01
เมษายน 2564
02
13:30 - 16:00
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
มีนาคม 2564
31
9:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
รายละเอียด : จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง