ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
เมษายน 2564
04
10:00 - 14:00
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
เมษายน 2564
05
เมษายน 2564
06
เมษายน 2564
07
เมษายน 2564
08
เมษายน 2564
06