ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
กฎบัตร
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย--ขอบข่ายงาน
การจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ / การติดตามการดำเนินด้านต่าง ๆ
การประเมินคุณภาพ
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
การสรรหาหัวหน้าส่วนงานและการติดตามประเมินผล: แผนพัฒนาส่วนงาน
การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๒
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ราชกิจจานุเบกษา/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง/ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สารสนเทศ

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@mju.ac.th หรือ councilmju@hotmail.com