กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
กฎบัตร
การจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ / การติดตามการดำเนินด้านต่าง ๆ
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. 2565
การสรรหาหัวหน้าส่วนงานและการติดตามประเมินผล: แผนพัฒนาส่วนงาน
การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๒
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ราชกิจจานุเบกษา/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง/ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สารสนเทศ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com