กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
กฎบัตร
การจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ / การติดตามการดำเนินด้านต่าง ๆ
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. 2565
การสรรหาหัวหน้าส่วนงานและการติดตามประเมินผล: แผนพัฒนาส่วนงาน
การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๒
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ราชกิจจานุเบกษา/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง/ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงาน SAR หัวหน้าส่วนงาน ปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สารสนเทศ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1กลุ่มผู้ตอบ--(แนบคณะ-สำนัก)--2.pdf
คำสั่งคณะกรรมการติดตามฯ ที่ 1-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน.pdf
คำสั่งคณะกรรมการติดตามฯ ที่ 2-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน.pdf
แบบสอบถามการประเมินคุณลักษณะของหัวหน้าส่วนงาน 66.pdf

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com