การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 16:11:48     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร :

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และวิธีการสรรหาคณบดี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด