การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2563 16:38:03     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 32

กลุ่มข่าวสาร :

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ        หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ ถ่ายทอดสดผ่าน Video Conference และได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด