ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2563 9:59:15     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ 

ข่าวล่าสุด