กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พศ ๒๕๖๔

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ เรื่อง กำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน

๕. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฯ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ...New

ปรับปรุงข้อมูล : 10/3/2564 9:55:45     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 687

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ๒. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวลนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ และรับฟังการถ่ายทอดสดการผ่าน Facebook Live : MJU CHANNEL
1 กันยายน 2564     |      84
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมืองนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ พร้อมตอบคำถาม ตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ และรับฟังการถ่ายทอดสดการผ่าน Facebook Live :MJU CHANNEL
1 กันยายน 2564     |      44
การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้างาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม/กลุ่มเป้าหมาย/วิธีการดำเนินการ และพิจารณาแบบรายงานการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กันยายน 2564     |      43
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเห็นชอบให้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีและแผนพัฒนาส่วนงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 กันยายน 2564     |      30