กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นชอบให้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง

ในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓ ราย
๑) นายอำนวย ยศสุข เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
๒) พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) นายสุจินต์ จินายน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) นายพิษณุ จันทร์วิทัน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘) นายชัยยศ สันติวงษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙) นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐) นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑) นายนาถ ลิ่วเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒) นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓) ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งแรกของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงข้อมูล : 23/2/2565 15:55:40     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 104

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง การกำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ พ.ศ. 2560 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง3.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง การกำหนดวิธีการรับสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน4.ใบสมัครรับเลือกตั้ง5.ใบสมัครรับเลือกตั้ง.doc
10 พฤษภาคม 2565     |      82