กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้น
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2565 11:47:28     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 135

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง การกำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ พ.ศ. 2560 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง3.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง การกำหนดวิธีการรับสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน4.ใบสมัครรับเลือกตั้ง5.ใบสมัครรับเลือกตั้ง.doc
10 พฤษภาคม 2565     |      82