กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้น
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2565 11:47:28     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้การต้อนรับ และได้มีการจัดประชุมหารือ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นมะเกี๋ยงร่วมกันทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่, ผู้แทนนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่ และผู้แทนภาคประชาชนอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28 พฤศจิกายน 2565     |      43