กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 30/8/2565 9:45:01     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 185

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และบุคคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การบริหารงาน การจัดการประชุม ณ สถานที่ตั้งและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ และอื่นๆ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2566     |      35
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จำนวน ๒ ราย ได้แก่๑. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ๒. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรีนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mju.ac.th
10 มีนาคม 2566     |      30