กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

1ประกาศฯ เรื่องกำหนดเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

๒. แบบฟอร์มเสนอชื่อ.docx

๒. แบบฟอร์มเสนอชื่อ

3แบบรายละเอียดประวัติและผลงาน

3แบบรายละเอียดประวัติและผลงาน.docx

๔. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ.doc

๔. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf

5บุคคล คณะกรรมการ และส่วนงาน ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2565 9:10:16     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 25605.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
13 ธันวาคม 2565     |      205