กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่วาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

แบบฟอร์มเสนอชื่อ

แบบฟอร์มเสนอชื่อ.doc

แบบรายละเอียดประวัติและผลงาน

แบบรายละเอียดประวัติและผลงาน.doc

แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

แบบตรวจสอบคุณสมบัติ.doc

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2566 15:20:39     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 258

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด