กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบ 100 ปี (พ.ศ. 2477 - 2577)

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ. 2566 - 2570)

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน

ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2566 16:09:43     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 353

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด