กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2566 17:19:28     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 134

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด