กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดให้มี
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้น
จากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑
เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2567 17:45:42     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 200

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๖๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ด้วย โดยก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      136
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      150
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของคณะพร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย www.mju.ac.th
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      136