ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ แมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
1 เมษายน 2564     |      63
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง จำนวน ๓ คนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง ๑) หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ๒) หน่วยเลือกตั้งอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร ๓) หน่วยเลือกตั้งอาคารนำชัย ทนุผล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ๔) หน่วยเลือกตั้งอาคาร ๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการเลือกตั้ง ดังนี้         ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ คน ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรียงตามลำดับตัวอักษร คือ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์  กาญจนประโชติ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ          ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ คน ผลการเลือกตั้ง คือ นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์         จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง ๔ หน่วยเลือกตั้ง รวมจำนวน ๙๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๔ ของจำนวนบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
9 เมษายน 2564     |      113
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พศ ๒๕๖๔๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔๔. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ เรื่อง กำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน๕.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฯ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔New
10 มีนาคม 2564     |      531
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย รองอธิการบดี รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ และนายอัศวเทพ คันชิง เป็นเลขานุการ
21 ธันวาคม 2563     |      150
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านสวนสลิล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย ดร.วรพงศ์  นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ ดร.แววดาว  ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการส่งเสริมฯ ที่สนับสนุนสถานที่จัดการประชุมและอาหารเลี้ยงรับรองแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศการประชุมที่เป็นกันเอง ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็น 
7 ธันวาคม 2563     |      168
ทั้งหมด 12 หน้า