กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และบุคคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การบริหารงาน การจัดการประชุม ณ สถานที่ตั้งและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ และอื่นๆ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2566     |      35
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จำนวน ๒ ราย ได้แก่๑. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ๒. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรีนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mju.ac.th
10 มีนาคม 2566     |      29
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
     เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting     และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่การรับสมัคร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 มีนาคม 2566     |      21
ทั้งหมด 19 หน้า