กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง การกำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ พ.ศ. 2560 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง3.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง การกำหนดวิธีการรับสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน4.ใบสมัครรับเลือกตั้ง5.ใบสมัครรับเลือกตั้ง.doc
10 พฤษภาคม 2565     |      82
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการต่อผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุด โดยมีผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๐ คน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่การรับสมัคร ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒
29 เมษายน 2565     |      57
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบให้จัด โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง “การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำหนดนโยบาย เพื่อประเมินความจำเป็น สอดคล้อง ให้เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การวางแผน ดำเนินการและปฏิบัติได้ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยอธิการบดี) และผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดโครงการ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 นำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี การบรรยายพิเศษ (ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting) เรื่อง "การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และ ทิศทางอุดมศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  มหาวิทยาลัยมหิดล       กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงามหาวิทยาลัย
9 มีนาคม 2565     |      123
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัด พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๓ ราย ๑) นายอำนวย ยศสุขเป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ๒) พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยาเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓) นายองอาจ กิตติคุณชัยเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๔) นายสุจินต์ จินายนเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๖) นายพิษณุ จันทร์วิทันเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗) นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัยเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายชัยยศ สันติวงษ์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นายวัยวุฒิ หล่อตระกูลเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑) นายนาถ ลิ่วเจริญเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒) นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓) ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับนายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสร็จพิธี ถ่ายภาพที่ระลึก นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
24 กุมภาพันธ์ 2565     |      187
โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้น ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น ๑อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการสำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
24 กุมภาพันธ์ 2565     |      135
ทั้งหมด 16 หน้า