กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖เพื่อพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดให้มี การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ด้วย
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      17
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดให้ มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ด้วย
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      24
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ด้วย
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      14
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งประชุม คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      19
การสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ได้จัดให้มีการสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์ เพื่อแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เพื่อรับทราบและให้ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการทำงานข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง หรือพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงลึกณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดการสนทนา/สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      20
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้ง ๓ พื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖(เช้า) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ทั้ง ๓ พื้นที่(บ่าย) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทั้ง ๓ พื้นที่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖(เช้า) กลุ่มนักศึกษา ทั้ง ๓ พื้นที่(บ่าย) กลุ่มศิษย์เก่า ทั้ง ๓ พื้นที่
19 ตุลาคม 2566     |      222
ทั้งหมด 10 หน้า