กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี 

แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หนังสือแสดงเจตนาของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม

ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2566 16:18:19     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 203

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด