กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศ

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24/8/2566 16:18:19
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24/8/2566 16:09:43
เอกสารการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
27/6/2566 15:20:39
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
12/6/2566 9:30:47
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9/6/2566 8:57:51
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
6/6/2566 15:46:28
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6/6/2566 15:44:09
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3/5/2566 10:29:02
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3/5/2566 9:16:34
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
23/1/2566 9:22:52

ข่าวกิจกรรม

โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเด็นเรื่อง “การดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย” ใน ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านทรัพย์สินและการเงินและ ๒) ด้าน Digital Transform ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากขึ้น ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการและนำข้อมูล ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการทบทวนนโยบาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยอธิการบดี)ในช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ กลุ่ม ๑)ด้านทรัพย์สินและการเงิน ๒) ด้าน Digital Transform และนำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็น
22 กันยายน 2566

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com