กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
23/1/2566 9:22:52
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
17/1/2566 11:07:37
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
13/12/2565 14:29:59
เอกสาร/แบบฟอร์มในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/12/2565 9:10:16
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
31/10/2565 9:17:17
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
31/10/2565 9:17:27
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
19/10/2565 9:22:48
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
19/10/2565 9:17:36
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
30/8/2565 9:46:12
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร๋ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
30/8/2565 9:45:01

ข่าวกิจกรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้การต้อนรับ และได้มีการจัดประชุมหารือ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นมะเกี๋ยงร่วมกันทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่, ผู้แทนนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่ และผู้แทนภาคประชาชนอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. (ก่อนเริ่มประชุมสภาฯ) ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาอันทรงคุณค่า ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวอำนวยพรแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประเคนของดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
7 ตุลาคม 2565
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการต่อผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุด โดยมีผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๐ คน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่การรับสมัคร ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒
26 กรกฎาคม 2565

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com