กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แนวทางการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศฯ3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 25605.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ (คณะสารสนเทศฯ).doc5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ (คณะสารสนเทศฯ)6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม คณะสารสนเทศฯ.doc7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม คณะสารสนเทศฯ8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ คณะสารสนเทศฯ.doc8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ คณะสารสนเทศฯ
28 กันยายน 2565
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แนวทางการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 25605.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว).doc5.แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc6.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.doc7.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.doc8.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
28 กันยายน 2565
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการต่อผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุด โดยมีผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๐ คน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่การรับสมัคร ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒
26 กรกฎาคม 2565
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบให้จัด โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง “การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำหนดนโยบาย เพื่อประเมินความจำเป็น สอดคล้อง ให้เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การวางแผน ดำเนินการและปฏิบัติได้ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยอธิการบดี) และผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดโครงการ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat)ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 นำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี การบรรยายพิเศษ (ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting) เรื่อง "การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และ ทิศทางอุดมศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  มหาวิทยาลัยมหิดล       กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงามหาวิทยาลัย
9 มีนาคม 2565
โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้น ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น ๑อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการสำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
24 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นชอบให้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่งในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓ ราย ๑) นายอำนวย ยศสุขเป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ๒) พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยาเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓) นายองอาจ กิตติคุณชัยเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๔) นายสุจินต์ จินายนเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๖) นายพิษณุ จันทร์วิทันเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗) นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัยเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายชัยยศ สันติวงษ์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นายวัยวุฒิ หล่อตระกูลเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑) นายนาถ ลิ่วเจริญเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒) นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓) ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งแรกของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐
23 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Download เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาฯ 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีฯ 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 5. (แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc) 5. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ 6. (แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc) 6. แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 7. (หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc) 7. หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม 8. (หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc) 8. หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
25 มิถุนายน 2564
เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
Download เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาฯ 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดี 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 5. (แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc) 5. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ 6. (แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc) 6. แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 7. (หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc) 7. หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม 8. (หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc) 8. หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
30 มิถุนายน 2564
เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Download เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดี 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 5. (แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc) 5. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ 6. (แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc) 6. แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 7. (หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc) 7. หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม 8. (หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc) 8. หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
30 มิถุนายน 2564
เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Download เอกสาร/แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครฯ 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีฯ 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 5. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ 5. (แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ.doc) 6. แบบประวัติ-ผลงาน-และแนวทางการบริหารจัดการคณะ 6. (แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ.doc) 7. หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม 7. (หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม.doc) 8. หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ 8. (หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ.doc)
30 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พศ ๒๕๖๔๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔๔. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ เรื่อง กำหนดวิธีการสมัคร วันและเวลา การลงคะแนน การนับคะแนน๕.ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฯ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔New
10 มีนาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
30/8/2565 9:46:12
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร๋ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
30/8/2565 9:45:01
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร๋ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
18/8/2565 9:31:20
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
18/8/2565 9:28:32
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
9/5/2565 9:30:35
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
10/8/2564 10:08:01
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เลื่อนวันในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
10/8/2564 10:06:58
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
10/8/2564 10:05:38
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
22/7/2564 10:03:39
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
22/7/2564 10:02:07

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com