» อำนาจและหน้าที่
» ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
(นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์
» กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
» แผนการติดตามการดำเนินงาน
» สรุปผลการประชุมสภาฯ
» คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ
  ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
» รายงานผลการดำเนินงานสภาฯ
» ทำเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
» กำหนดการประชุม ปี 2563
» แบบแจ้งความจำนงการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ
» พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 
» คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ประกาศสภามหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ (รอบสี่ปีที่ดำรงตำแหน่ง)/แผนพัฒนาส่วนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
» แบบคำร้องขอสำเนามติ/รายงานสภาฯ

» แบบคำร้องขอประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

» คำขอใช้บริการ

-

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม