กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
8/12/2566 15:06:47
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
8/12/2566 15:05:13
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงาน
4/12/2566 9:02:40
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24/11/2566 8:45:44
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20/11/2566 14:45:32
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
20/11/2566 11:43:32
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
26/10/2566 9:07:33
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26/10/2566 9:07:25
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4/10/2566 18:13:44
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4/10/2566 18:12:23

ข่าวกิจกรรม

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้ง ๓ พื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖(เช้า) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ทั้ง ๓ พื้นที่(บ่าย) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทั้ง ๓ พื้นที่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖(เช้า) กลุ่มนักศึกษา ทั้ง ๓ พื้นที่(บ่าย) กลุ่มศิษย์เก่า ทั้ง ๓ พื้นที่
19 ตุลาคม 2566

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com