กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of the University Council Secretary

สภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลประชุมสภามหาวิทยาลัยข่าวสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศ

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
17/5/2567 14:13:27
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17/5/2567 14:00:48
เอกสาร/แบบฟอร์มในการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
17/5/2567 13:49:56
เอกสาร/แบบฟอร์ม การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
23/4/2567 14:03:33
เอกสาร/แบบฟอร์ม การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5/4/2567 16:07:35
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
26/1/2567 9:01:33
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
26/1/2567 8:58:11
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
22/1/2567 11:29:11
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
22/1/2567 11:29:52
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวทางในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
21/12/2566 9:37:00

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๖๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ด้วย โดยก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของคณะพร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย www.mju.ac.th
20 กุมภาพันธ์ 2567
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัย พร้อมตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย www.mju.ac.th
20 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้น จากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการในการสรรหาคณบดี ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 กุมภาพันธ์ 2567

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873042-6 โทรสาร 053-873042
E-mail : councilmju@hotmail.com